අඩු වියදමකින් ලෙසියෙන්ම හදන්න පුළුවන් අතුරුපස | easy dessert…jelly milk pudding රස වගෙම හදන්නත් ලෙසියි ගොඩාක් දෙවල් ඔනි වෙන්නෙත් නැ.

source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *